مزون سرمه
شما را همراهی میکن تا مچون یک ستاره جهانی بدرخشید